Personlig ansvar ved avvikling av aksjeselskap

Ved avvikling av aksjeselskap bør du har god oversikt over selskapets forpliktelser.

No items found.
6/4/11

Ved avvikling av aksjeselskap bør du har god oversikt over selskapets forpliktelser. Bakgrunnen for dette er de strenge reglene i aksjeloven om avviklingsstyrets og aksjeeiernes personlige ansvar ved avvikling.

Det følger av aksjelovens § 16-12 at:

"Overfor kreditorer som ikke har fått dekning etter § 16-7 og heller ikke er tilstrekkelig sikret ved avsetning etter § 16-9 annet ledd, hefter aksjeeierne solidarisk inntil verdien av det som vedkommende har mottatt som utdeling etter § 16-9. Overfor slik kreditor hefter dessuten avviklingsstyrets medlemmer solidarisk uten begrensning, hvis det ikke godtgjøres at de har opptrådt med tilbørlig aktsomhet."

Medlemmene av avviklingsstyret har altså et personlig solidarisk ansvar - uten begrensning - overfor udekkede kreditorer, med mindre avviklingsstyret kan bevise at de har opptrådt med tilbørlig aktsomhet. Også for aksjeeierne innebærer avvikling en risiko. Aksjeeierne hefter personlig og solidarisk overfor udekkede kreditorer med inntil verdien av det den enkelte aksjeeier mottar som utteling ved avviklingen.

Skulle det dukke opp forpliktelser som avviklingsstyret og/eller aksjeeierne ikke var klar over når avviklingen ble vedtatt, befinner man seg i en vanskelig situasjon. Dette skyldes at en beslutning om avvikling av aksjeselskapet kun kan omgjøres dersom egenkapitalen oppfyller lovens minstekrav. Ofte medfører slike uforutsette forpliktelser at selskapet får en negativ egenkapital. I praksis innebærer dette at det vil være store kostnader knyttet til å omgjøre en beslutning om å avvikle selskapet.

Det anbefales derfor sterkt at du har god oversikt over alle forpliktelsene før det vedtas avvikling av aksjeselskapet.

Hva gjør du så dersom det er omfattet av uforholdsmessige kostnader å omgjøre en beslutning om avvikling av aksjeselskapet?

I en slik situasjon vil selskapet som regel være insolvent. Selv om selskapet er under avvikling vil det i slike situasjoner likevel være mest riktig å begjære oppbud av selskapet og ikke fullføre avviklingen. Selskapet blir da slått konkurs.

Det du ikke må gjøre er å la det skure og gå. Da vil selskapet bli tvangsavviklet, og med risiko for selskapets ledelse å bli holdt erstatningsansvarlig for ikke å ha handlet når de hadde oversikten over selskapets økonomiske situasjon.

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss

Do you need a lawyer with high expertise and a personal approach? 

Contact us