Siste nytt

Permitteringsbonansa under COVID – 19?

Permitteringsbonansa under COVID – 19?

Covid-19 har medført store og alvorlige konsekvenser for dagens samfunn. Mange bedrifter ser seg nå nødt til å permittere sine arbeidstakere.

Les mer   
Styrets og daglig leders ansvar ved økonomiske utfordringer som følge av Corona-pandemien.

Styrets og daglig leders ansvar ved økonomiske utfordringer som følge av Corona-pandemien.

Styrets og daglig leders ansvar ved økonomiske utfordringer som følge av Corona-pandemien.

Les mer   
Forsamlingsrestriksjoner og avholdelse av generalforsamling

Forsamlingsrestriksjoner og avholdelse av generalforsamling

Aksjeloven bestemmer at generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Med dagens situasjon er det flere som har spørsmål knyttet til avholdelse av generalforsamlingen.

Les mer   
Merverdiavgift - nye tiltak fra regjeringen

Merverdiavgift - nye tiltak fra regjeringen

Her kommer nye regler på «løpende bånd», lav moms settes ned fra 12% til 8% med virkning fra 1. januar 2020.

Les mer   
Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Regjeringen har i dag lagt frem de første strakstiltakene for å dempe de økonomiske konsekvensene av tiltakene som er innført i forbindelse med korona-utbruddet.

Les mer   
Fritidsbolig benyttet som bolighus

Fritidsbolig benyttet som bolighus

Er skattefritaket for gevinst ved salg av fritidsbolig i skatteloven § 9-3 (4) oppfylt hvis fritidsboligen delvis har blitt benyttet som bolighus av andre enn skattyter?

Les mer   
Oddstipping og skatt

Oddstipping og skatt

Når er oddstipping å anse som virksomhet i skatterettslig forstand?

Les mer   
MVA og «mikrohus»

MVA og «mikrohus»

Er mikrohus omfattet av unntaket for «fast eiendom» i merverdiavgiftsloven § 3-11?

Les mer   
MVA-kompensasjon for private skoler

MVA-kompensasjon for private skoler

Hvilke tjenester gir tjenesteyter rett til å kreve merverdiavgiftskompensasjon?

Les mer   
MVA og «finansielle tjenester»

MVA og «finansielle tjenester»

Hva er et «investeringsselskap» i merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav f?

Les mer   
Misvisende fra DN om det norske skattesystemet

Misvisende fra DN om det norske skattesystemet

Utbytte var frem til 2006 i alle praktiske tilfeller helt unntatt fra beskatning. Innføring av skatt på utbytte var en betydelig skatteskjerpelse for aksjonærer med store kapitalinntekter.

Les mer   
Endringer i aksjeloven § 8-10

Endringer i aksjeloven § 8-10

Etter aksjeloven § 8-10 kan et aksjeselskap som hovedregel kun yte finansiell bistand dersom bistanden ligger "innenfor rammen av de midler selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter § 8-1" - altså innenfor rammen av selskapets frie egenkapital.

Les mer   

Trenger du en advokat med høy kompetanse og personlig tilnærming?

Kontakt oss