Høyesterett avsa den 12. februar 2015 dom vedrørende fradrag for tap på fordringer. Saken gjaldt gyldigheten av to ligningsvedtak, og...
Regjeringen har i dag fremlagt sitt forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for...
Regjeringen fremmet 27. mars d.å. forslag til endringer i tomtefesteloven (Prop. 73 L). Forslaget har sin bakgrunn i at Den europeiske...
Etter aksjelovens § 17-1 blir daglig leder og styremedlemmer ansvarlig for tap de forsettlig eller uaktsomt påfører, eller medvirker til...
Innledning Arbeidsgivere kan ha behov for å gjennomføre forskjellige kontroll- og overvåkningstiltak ovenfor sine ansatte. Dette for å effektivisere, forbedre arbeidsmiljøet,...
Saksbehandlingsreglene for flere skatte- og avgiftsarter er i dag regulert både i forvaltningsloven og i særlovene. Over tid har dette...
Advokatfirmaet Seland Orwall bruker informasjonskapsler for blant annet å kunne tilby en bedre tjeneste for våre kunder. Om informasjonskapsler og personvern
Jeg forstår